SKALA VINNER NY DAGINSTITUSJON I BYGHOLM BAKKER

SKALA VINNER NY DAGINSTITUSJON I BYGHOLM BAKKER

24.01.2020

I det flotte landskapet i Bygholm Bakker ved Horsens har vi i totalentrepriseteam med STB BYG og DRIAS Rådgivende Ingeniører vunnet oppføringen av en ny daginstitusjon. Byggeriet skal blant annet innfri kravene for en DGNB Guld-sertifisering.

Arkitektonisk hovedgrep

Prosjektet er utarbeidet med en klar visjon om å skape bærekraftige rammer både inne og ute, hvor det fokuseres på optimal arealutnyttelse, multifunksjonelle romligheter, robuste materialer og biodiversitet i landskapet.

Daginstitusjonen Bygholm Bakker står i konteksten som en klynge av hus omgitt av det grønne landskapet. I stor skala markerer institusjonen seg i landskapet som en serie av mindre hus, som profilerer seg mot omgivelsene med en markant og identitetsskapende takprofil.

Bygningsvolumet nedskaleres i mindre enheter, hvor synergien med lokalområdet styrkes og institusjonen framstår med et sympatisk formspråk. Et levende og organisk bygningsanlegg, som former seg i skala og uttrykk etter de primære brukerne, barna. En daginstitusjon, som interagerer med landskapet ved å bruke bygningene til å skape en rekke nære og varierende uterom, samt tette relasjoner mellom inne og utendørs funksjoner.

Vi leker og lærer i naturen

Naturen er en fantastisk lekeplass – den stimulerer både sanser og styrker den motoriske utfoldelsen. Med utgangspunkt i naturens kvaliteter er utearealene disponert ut fra en rekke landskapsrom, fortolket som leke-, oppholds- og ankomstarealer. Områdets karakteristiske landskap med skog, eng og bakker tematiserer daginstitusjonens nye utearealer med hver deres karakter og kvaliteter.

Felles for de tre landskapsmessige uterommene er et stort fokus på å dra nytte av naturens potensiale og til å skape rom for lek, læring, utfoldelse og undersøkelse, hvor disse iscenesettes og formidles i barnehøyde. På den måten utfordres ikke barnene kun gjennom inventar, men i høyere grad også gjennom landskapets utforming og naturelementer på en gøy og utforskende måte.

Bærekraft i fokus

Bærekraft er et essensielt ord for prosjektet. I Horsens Kommunes pressemelding om det forestående byggeriet uttaler borgermester, Peter Sørensen blant annet følgende: «I Horsens Kommune står miljø og klima høyt på dagsordenen, og det betyr at vi også skal tenke på bærekraft i alle ledd, når vi bygger nye kommunale bygninger».

Denne uttalelsen støtter vi i SKALA opp omkring og prioriterer alltid å tenke bærekraftighet inn i våre prosjekter – både miljømessig, økonomisk og sosialt i hele prosessen.

Når daginstitusjonen slår dørene opp, vil den ha en kapasitet på i alt 150 plasser fordelt på vuggestue og barnehage med mulighet for utvidelse av 50-70 plasser.

Areal: 1380 m2, 60 vuggestueplasser, 88 barnehageplasser

Hvor: Bygholm Bakker, Horsens

Byggherre: Horsens Kommune

SKALA VINNER NY DAGINSTITUSJON I BYGHOLM BAKKER SKALA VINNER NY DAGINSTITUSJON I BYGHOLM BAKKER